Stylowe meble z ornamentami – Fuchs Furniture

Sty­lowe meble z orna­men­tami, wykony­wane przez naszą Pra­cownię, mal­owane są wysok­iej jakości lakierami. Do każdego zamówienia pod­chodz­imy indywidualnie,

Szafa stylowa z ornamentem

Pro­du­cent sty­lowych mebli na zamówienie

Pro­duku­jemy sty­lowe meble z ory­gi­nal­nymi orna­men­tami, mal­owane wysok­iej jakości lakierami. Ekskluzy­wne mate­ri­ały – ekskluzy­wne wykończe­nie. Pri­o­ry­tetem jest dla nas jakość mebla oraz zad­owole­nie klienta. Każde zamówie­nie jest inne – do każdego pod­chodz­imy indy­wid­u­al­nie, sprawdzamy jakość, aby koń­cowy pro­dukt był bez zarzutu. Kari­atydy, orna­menty oraz uch­wyty odlane są z mosiądzu. Do odlewów posłużyły ory­gi­nalne orna­menty z XVIII w. oraz XIX w.

Sty­lowe meble z ornamentami

Zobacz więcej ekskluzy­wnych mebli

Kat­a­log mebli

W przy­padku pytań, zachę­camy do kon­taktu: Kon­takt

Zobacz też:

Zachę­camy do obe­jrzenia filmu z naszą komodą Pik Komoda Pik

czarną wykońc­zoną na wysoki połysk (kolor czarny fortepianowy)

komoda film