Polityka prywatności

Niniejszą wit­rynę inter­ne­tową prowadzi właś­ci­ciel, P.P.U.H. Dom i Styl Czesław Fuchs, z siedz­ibą w Pszczynie, przy ul. Myśli­wskiej 7.

Treść ser­wisu Fuchs Fur­ni­ture jest włas­noś­cią P.P.U.H. Dom i Styl Czesław Fuchs i jest chro­niona na pod­stawie Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych.

Wszys­tkie prawa zas­trzeżone. Kopi­owanie i repro­dukcja w jakiejkol­wiek postaci, cytowanie w całości lub we frag­men­tach infor­ma­cji, zdjęć, pro­jek­tów, zawartych na pod­stronach ser­wisu bez zgody właś­ci­ciela jest zabro­nione. Na przetwarzanie infor­ma­cji zawartych w ser­wisie wyma­gana jest pisemna zgoda właściciela.

Właś­ci­ciel stale dokłada wszel­kich starań aby treść i aktu­al­ność pod­stron utrzy­mać na najwyższym poziomie. Jed­nakże nie ponosi w żaden sposób odpowiedzial­ności ani kon­sek­wencji z tytułu aktu­al­ności podanych infor­ma­cji, możli­wych błędów lub ewen­tu­al­nych nieścisłości.

Logo­typy firm trze­cich użyte na wit­rynie zostały zamieszc­zone jedynie w celach infor­ma­cyjnych i nie stanowią włas­ności P.P.U.H. Dom i Styl Czesław Fuchs. Przy­taczane nazwy hand­lowe nie oznaczają ich pro­mocji, stosowane są jedynie w celu iden­ty­fikacji produktu.

Dane zawarte na stronach niniejszego ser­wisu inter­ne­towego nie stanowią wiążącej oferty w rozu­mie­niu przepisów Kodeksu Cywilnego dla jakichkol­wiek pod­miotów i podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

Dane osobowe

Pod­czas wiz­yty na stronie www.fuchs.info.com nie są zbier­ane żadne dane osobowe.

 • „Admin­is­tra­torem danych osobowych jest P.P.U.H. Dom i Styl Czesław Fuchs z siedz­ibą w Pszczynie, ul. Myśli­wska 7.
 • Dane podane w for­mu­la­rzu (adres e-mail, nr tele­fonu) są przetwarzane w celu wynika­ją­cym z funkcji konkret­nego for­mu­la­rza – w celu doko­na­nia pro­cesu obsługi kon­taktu informacyjnego.
 • Dane osobowe przekazane dobrowol­nie przez użytkown­ika są wyko­rzysty­wane tylko i wyłącznie w celu real­iza­cji zawartej pomiędzy stron­ami umowy.
 • Dane osobowe przekazy­wane przez użytkown­ika nie zostaną sprzedane ani udostęp­nione osobom trzecim, zgod­nie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Do danych osobowych przekazanych w for­mu­la­rzu przez użytkown­ika przysługuje prawo oso­bie, która je udostęp­niła – do mody­fikacji i usunię­cia swoich danych w dowol­nym momencie.

W logach na naszym ser­w­erze zapisy­wane są, anon­i­mowo i wyłącznie w celach statysty­cznych, następu­jące informacje:

 • adres IP odwiedza­jącego stronę;
 • data, godz­ina i strefa cza­sowa odwiedzin;
 • rodzaj zapy­ta­nia, typ pro­tokołu i stan dostępu (np. strona przesłana, strona nie znaleziona itd.);
 • adresy stron odsyłających;
 • adres strony inter­ne­towej, poprzez którą znaleziono naszą stronę (np. google.pl);
 • opis typu zas­tosowanej przeglą­darki inter­ne­towej włącznie z sys­te­mem operacyjnym.

Stosowanie plików cookie

Pliki cookie to niewielkie pliki tek­stowe, zapisy­wane lokalnie w pamięci podręcznej przeglą­darki inter­ne­towej użytkown­ika strony.

Na niek­tórych pod­stronach sto­suje się pliki cookie, nie infor­mu­jąc o tym fak­cie użytkown­ika. Więk­szość przeglą­darek jest skon­fig­urowana tak, by automaty­cznie akcep­tować pliki cookie. Zapisy­wanie plików cookie można jed­nak w każdej chwili wyłączyć, bądź też ustawić przeglą­darkę tak, by infor­mowała ona o nadsyła­niu takich plików.

W celach mar­ketingowych a także w celu opty­mal­iza­cji usług na niniejszej stronie inter­ne­towej przy uży­ciu tech­nologii firmy Google zapisy­wane są dane o odwiedz­i­nach strony. Infor­ma­cje prze­chowywane w wygen­erowanych cookie na temat korzys­ta­nia z wit­ryny przez użytkown­ika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazy­wane spółce Google i prze­chowywane przez nią na ser­w­er­ach w Stanach Zjednoczonych.

Dane zebrane przy uży­ciu tech­nologii firmy Google nie są wyko­rzysty­wane, bez wyraźnie udzielonej zgody osoby zain­tere­sowanej, do oso­bis­tej iden­ty­fikacji użytkown­ika niniejszej strony inter­ne­towej, ani nie są kojar­zone z danymi osobowymi posi­adacza danego loginu. W każdej chwili można się sprze­ci­wić przyszłemu gro­madze­niu i zapisy­wa­niu danych osobowych.

Uży­wanie ser­wisu fuchs.info.pl oznacza akcep­tację powyższych informacji.