Zamówienia

Informacje o zamówieniach

 

Wszys­tkie zamówienia real­i­zowane są na indy­wid­u­alne zlecenie.

Oznacza to, że można wybrać kolor, wymi­ary i inne para­me­try mebla, a także że możemy wykonać jeden niepow­tarzalny egzem­plarz dokład­nie według wyma­gań zamawiającego.

Meble wykonu­jemy wyłącznie po wcześniejszym kon­tak­cie i spre­cy­zowa­niu oczeki­wań co do zamówienia.

Do wyceny i real­iza­cji zamówienia będziemy potrze­bowali przede wszys­tkim infor­ma­cji o:

  • oczeki­wanych wymi­arach (sze­rokość, wysokość, głębokość mebla)
  • wzoru mebla: wybór z kat­a­logu produktów lub własny projekt klienta
  • sposo­bie wykończenia (np. lakierowanie połysk, satyna, ole­jowanie, wybór rodzaju drewna)
  • kolorze
  • rodzaju okuć
  • ewen­tu­al­nych indy­wid­u­al­nych wymaganiach

Ostate­czna cena pro­duktu zależy między innymi od tych informacji.

Gwaran­tu­jemy przede wszys­tkim wysoką jakość, dobre ceny i krótkie ter­miny realizacji