Jak powstają nasze meble

Jak powstają nasze meble?

Na tym filmie pokazano: jak powstaje stół geometryczny dębowy:

Pomysł

Wszys­tko zaczyna się oczy­wiś­cie od pomysłu. A z tym to różnie bywa. Cza­sem jest zupełnie przy­pad­kowy, abstrak­cyjny, często inspirowany jakimś innym meblem, stylem lub poprzed­nią real­iza­cją. Najczęś­ciej jest deter­mi­nowany konkret­nymi wymi­arami lub innymi wyma­gani­ami klienta.

Staramy się, aby nasze pro­jekty były atrak­cyjne, nowoczesne, ale przede wszys­tkim funkcjon­alne. Design płynie z funkcji. Na etapie pomysłu te funkcje możemy sobie wymarzyć, postawić zada­nia do zrealizowania.

Żeby się przekonać, jak różne są to pomysły, wystar­czy zobaczyć nasze MEBLE.

Pro­jekt

Pomysł jest dopra­cowywany w postaci odręcznych rysunków i szkiców, a wszys­tkie nowe formy dostają swoje pier­wsze, wirtu­alne życie w pro­gramie do pro­jek­towa­nia 3D, tak, żeby łatwo je było dopra­cować jeszcze zanim pow­stanie rzeczy­wista wersja. Przedstawiamy proces powstawania stołu G-1:

projekt stołu rysunek

Drew­ni­any mebel

Trochę czarów-​marów, lata naszych doświad­czeń, doskon­ałe maszyny, wspo­ma­ganie ze strony plotera i ręka człowieka, sto­larza, która tch­nie w drew­ni­any mebel duszę powodują, że można zdmuch­nąć pył i wciągnąć przez noc zapach mebla z litego drewna w surowym stanie.

Więk­szość naszych mebli wykonu­jemy z litego drewna, ale nie boimy się też innych mate­ri­ałów, takich jak skle­jka, płyty pre­fab­rykowane, MDF czy inne, które dziś pop­u­larne, ze względu ja swe walory użytkowe i cenę.

frezowanie cnc nogi stolu Noga dębowa dużego stołu

Wykończe­nie

Na kole­jnym etapie można jeszcze znacznie zmienić charak­ter mebla. Które­gokol­wiek wykończenia by nie zyskał – woskowa­nia, ole­jowa­nia, lakierowa­nia na błysk czy mat, wykończenia błyszczącą fortepi­anową poli­turą – jest zro­biony w taki sposób, żeby zabez­pieczyć do przed codzi­en­nymi domowymi przygodami.

Stół dębowy geometryczny

Nie tylko sposób wykończenia, ale i ostate­czny kolor zmienią charak­ter tego drew­ni­anego przedmiotu.

Najczęś­ciej wybier­anym sposobem wykończenia jest lakierowanie matowym lub błyszczą­cym lakierem.

Efekt koń­cowy

Koń­cowe efekty naszych prac można zobaczyć w Galerii real­iza­cji oraz w naszym Kat­a­logu mebli.

Duzy nowoczesny stół do jadalni

Ten film pokazuje pracę w naszej pracowni: jak powstaje kopia barokowej komody: