O nas

Pra­cow­nia Meblarska – Ory­gi­nal­ność na miarę, czyli meble na zamówienie

Nasza Pra­cow­nia Meblarska pow­stała w 1995 r.

Jesteśmy niedużą, ale prężnie rozwi­ja­jącą się pra­cownią meblarską.

Wykonu­jemy meble najwyższej jakości – od pro­jektu po koń­cowy produkt.

Dys­ponu­jemy pro­fesjon­al­nymi narzędzi­ami oraz umiejęt­noś­ci­ami pozwala­ją­cymi zapro­jek­tować mebel i wykonać go, ściśle wg projektu.

Meble zamaw­iane na odległość przez inter­net – zamówie­nie nie musi wiązać się z ryzykiem, że otrzy­mamy coś innego niż np na wiz­ual­iza­cji lub fotografii. My ofer­u­jemy pro­dukt – mebel – dokład­nie wcześniej zapro­jek­towany, dopra­cow­any w każdym szczególe. Przed wyko­naniem każdego zlece­nia klient otrzy­muje szczegółowy pro­jekt i foto­re­al­isty­czne wiz­ual­iza­cje. Pole­camy artykuł pokazu­jący jak pow­stają nasze meble:
Zabudowa/​szafa lus­trzana ze szprosami

Szafa lustrzana

Wys­trój wnętrz to trudne, a jed­nocześnie fas­cynu­jące wyzwanie. Od właś­ci­wej aranżacji pomieszczenia zależy nie tylko jego prze­stron­ność i este­tyka, ale także funkcjon­al­ność i dobre samopoczu­cie mieszkańców. Mimo sze­rok­iej dostęp­ności mebli pro­dukowanych seryjnie, znalezie­nie kom­pletu ide­al­nie dopa­sowanego do oczeki­wań użytkown­ika często okazuje się zadaniem niemal niemożli­wym do wyko­na­nia. Odpowiedzią na ten prob­lem są meble na zamówie­nie: dzięki możli­wości dokład­nego spre­cy­zowa­nia wymi­arów, wzoru oraz sposobu wykończenia, zysku­jesz mebel, który doskonale współ­gra z twoim wymar­zonym wnętrzem.

Szafka Gama

Szafka Gama

Jeżeli zależy ci na unikalności pomieszczenia, powinieneś zde­cy­dować się na zakup mebli zgod­nych z ostat­nimi tren­dami designu. Charak­terysty­czne bryły i niezwykłe ele­menty wykończenia połąc­zone z funkcjon­al­nymi rozwiąza­ni­ami poz­wolą ci na stworze­nie niepow­tarzal­nych kom­pozy­cji, które z pewnoś­cią wyróżnią twoje cztery kąty. Ory­gi­nalne pro­jekty mebli design­er­s­kich umożli­wiają intere­su­jące zagospo­darowanie przestrzeni, ofer­u­jąc przy tym kom­fort użytkowa­nia nieustępu­jący klasy­cznym rozwiązan­iom. Zamówie­nie sper­son­al­i­zowanego zestawu mebli inspirowanych nowoczes­nym designem to sposób na utrzy­manie niezbęd­nej równowagi pomiędzy wygodą a wyglą­dem pomieszczenia.

Nabyte wcześniej doświad­cze­nie i umiejęt­ności dały efekt w postaci wyjątkowych mebli, które ofer­u­jemy w naszym Kat­a­logu mebli.

Wszys­tkie mate­ri­ały użyte do pro­dukcji są staran­nie dobier­ane przez nas. Do każdego zamówienia pod­chodz­imy indy­wid­u­al­nie – każdy mebel jest staran­nie wyko­nany i wykońc­zony, Przed odd­aniem – dokład­nie sprawdzany.

Na tym filmie – uchy­lamy „rąbka tajem­nicy” – jak pow­stają nasze meble. Ploter frezu­jący pracuje w drewnie bukowym wyci­na­jąc określone ksz­tałty – w tym przy­padku nóżki do szafki Piano .

Warsz­tat sto­larski – pra­cow­nia meblarska

Pracownia Meblarska

Korzys­tamy z doświad­czeń pokoleń, które były przed nami, wyko­rzys­tu­jemy także metody pracy dawnych mis­trzów meblarstwa.

Na tej fotografii pokazane jest jak nakładany jest płatek szlag­met­alu na meblu – pro­ces sre­brzenia. Pole­camy artykuł: Złocenie/​srebrzenie powierzchni

srebrzenie szlagmetalem

Nasze meble są skom­p­likowane i złożone – ale dzięki temu efek­towne i piękne.

Kon­takt

Dla pro­jek­tan­tów

Poli­tyka prywatności