Meble geometryczne

Meble geometryczne

Szafka Ge-​Nova

Pole­camy wyko­nanie mebli geom­e­trycznych Wyjątkowe – diza­jn­er­skie meble z zas­tosowaniem fron­tów 3d. Meble mod­ułowe – na zdję­ci­ach min. w galerii jest szafka cztero­drzwiowa Geoma 4 oraz szafka geom­e­tryczna dwu­drzwiowa Geoma 2. Szafka może składać się z 1, 2, 3 lub 4 drzwi zestaw­ionych w pio­nie lub poziomie.

Meble geom­e­tryczne mod­ułowe to także www​.antykreno​.com/​p​l​/​s​k​l​e​p​/​p​r​o​d​u​k​t​/​105​/​s​z​a​f​k​a​-bull” title=„Szafka Bull”>Szafka Bull która składa się z mod­ułów 50x50cm lub 60x60cm. W tym przy­padku – ze względu na geometrię frontu – musi być zachowany moduł jako kwadrat.

Szafka Bull wisząca 200x50x50cm:

Kon­sola Pryzmatyczna:

Nasze meble geom­e­tryczne wykony­wane są na zamówie­nie. Czas real­iza­cji od 612 tyg.

Więcej na: Meble geom­e­tryczne

Meble geom­e­tryczne – origami

Nowoczesna forma geom­e­tryczna – wypukłe fronty 3d – nadają meblu charak­ter origami. Doskonale pasują do nowoczes­nego min­i­mal­isty­cznego wnętrza. Meble pięknie wyglą­dają w wysokim połysku – możliwe jest wyko­nanie w różnych kolorach (RAL).

Drzwi szafki otwier­ane sys­te­mem „pusch to open”

Szafka Geoma 2 może być szafką pod umywalkę.

Szafka Geoma 4 jest dużym meblem modułowym.

W przy­padku pytań – zachę­camy do kontaktu:

Kon­takt