Jak powstają nasze meble?

3 lata temu
05. Konsola pryzmat - realizacja krok po kroku

Przykład­owa real­iza­cja od pro­jektu do wykończenia, krok po kroku.

Pomysł

Wszys­tko zaczyna się oczy­wiś­cie od pomysłu. A z tym to różnie bywa. Cza­sem jest zupełnie przy­pad­kowy, abstrak­cyjny, często inspirowany jakimś innym meblem, stylem lub poprzed­nią real­iza­cją. Najczęś­ciej jest deter­mi­nowany konkret­nymi wymi­arami lub innymi wyma­gani­ami klienta.

Staramy się, aby nasze pro­jekty były atrak­cyjne, nowoczesne, ale przede wszys­tkim funkcjon­alne. Design płynie z funkcji. Na etapie pomysłu te funkcje możemy sobie wymarzyć, postawić zada­nia do zrealizowania.

Żeby się przekonać, jak różné są to pomysły, wystar­czy zobaczyć nasz Kat­a­log mebli.

Pro­jekt

Pomysł jest dopra­cowywany w postaci odręcznych rysunków i szkiców, a wszys­tkie nowe formy dostają swoje pier­wsze, wirtu­alne życie w pro­gramie do pro­jek­towa­nia 3D, tak, żeby łatwo je było dopra­cować jeszcze zanim pow­stanie rzeczy­wista wersja.

Projekt 3D - Designerski stolik

Drew­ni­any mebel

Trochę czarów-​marów, lata naszych doświad­czeń, doskon­ałe maszyny, wspo­ma­ganie ze strony plotera i ręka człowieka, sto­larza, która tch­nie w drew­ni­any mebel duszę powodują, że można zdmuch­nąć pył i wciągnąć przez noc zapach mebla z litego drewna w surowym stanie.

Więk­szość naszych mebli wykonu­jemy z litego drewna, ale nie boimy się też innych mate­ri­ałów, takich jak skle­jka, płyty pre­fab­rykowane, MDF czy inne, które dziś pop­u­larne, ze względu ja swe walory użytkowe i cenę.

Meble z litego drewna producent

Wykończe­nie

Na kole­jnym etapie można jeszcze znacznie zmienić charak­ter mebla. Które­gokol­wiek wykończenia by nie zyskał – woskowa­nia, ole­jowa­nia, lakierowa­nia na błysk czy mat, wykończenia błyszczącą fortepi­anową poli­turą – jest zro­biony w taki sposób, żeby zabez­pieczyć do przed codzi­en­nymi domowymi przygodami.

Designerski mebel

Nie tylko sposób wykończenia, ale i ostate­czny kolor zmienią charak­ter tego drew­ni­anego przedmiotu.

Najczęś­ciej wybier­anym sposobem wykończenia jest lakierowanie matowym lub błyszczą­cym lakierem.

Efekt koń­cowy

Koń­cowe efekty naszych prac można zobaczyć w Galerii real­iza­cji oraz w naszym Kat­a­logu mebli.

Mebel 3D - etapy produkcji

Biurko Sinus – pro­ces pro­dukcji film:

Więcej infor­ma­cji o Pra­cowni Meblarskiej Fuchs Fur­ni­ture: O nas

Zapraszamy!

Kon­takt