Meble stylowe na zamówienie – Fuchs Furniture

Pro­duku­jemy meble sty­lowe na zamówie­nie – z ory­gi­nal­nymi orna­men­tami – do odlewów posłużyły ory­gi­nalne orna­menty z XVIII w. Pra­cow­nia Meblarska

Komoda Karia

Komoda Karia

Pro­du­cent mebli stylowych

Każdemu marzą się wnętrza ze sty­lowymi, ekskluzy­wnymi meblami…

W ekskluzy­wnym sty­lowym meblu na pier­wszy rzut oka widać jego unika­towość. Widać, że nie jest to mebel zro­biony przez chińską maszynę w mil­ionach egzem­plarzy. Widać ekskluzy­wne mate­ri­ały, widać jakość wykończenia i rękę fachowca, co czyni taki mebel niepowtarzalnym.

Nasze sty­lowe meble na zamówie­nie wyróż­ni­ają się ory­gi­nal­nym designem, jakoś­cią wykończenia – sto­su­jemy różné gatunki drewna. Do każdego zlece­nia pod­chodz­imy indy­wid­u­al­nie – każdy ele­ment mebla jest dokład­nie wyko­nany – sto­su­jemy odpowied­nie, wytrzy­małe materiały.

Więcej infor­ma­cji o Pra­cowni Meblarskiej Fuchs Fur­ni­ture.

Zachę­camy do obe­jrzenia naszych real­iza­cji mebli sty­lowych na zamówienie

Meble sty­lowe na zamówienie

Sty­lowe meble na wymiar

Pro­duku­jemy meble sty­lowe na zamówie­nie z ory­gi­nal­nymi orna­men­tami – do odlewów posłużyły ory­gi­nalne orna­menty z XVIII w. oraz XIX w. Meble mal­owane są wysok­iej jakości lakierami. Ekskluzy­wne mate­ri­ały – ekskluzy­wne wykończe­nie. Pri­o­ry­tetem jest dla nas jakość mebla oraz zad­owole­nie klienta. Każde zamówie­nie jest inne – do każdego pod­chodz­imy indy­wid­u­al­nie, sprawdzamy jakość, aby koń­cowy pro­dukt był bez zarzutu. Kari­atydy, orna­menty oraz uch­wyty odlane są z mosiądzu.

Zobacz więcej ekskluzy­wnych mebli

Kat­a­log mebli

W przy­padku pytań, zachę­camy do kon­taktu: Kon­takt

Zobacz też:

Zachę­camy do obe­jrzenia filmu z naszą komodą Pik Komoda Pik

czarną wykońc­zoną na wysoki połysk (kolor czarny fortepianowy)

komoda film