Meble na zamówienie Pszczyna

Szafka rtv na zamówienie

Ory­gi­nal­ność na miarę, czyli meble na zamówienie

Wys­trój wnętrz to trudne, a jed­nocześnie fas­cynu­jące wyzwanie. Od właś­ci­wej aranżacji pomieszczenia zależy nie tylko jego prze­stron­ność i este­tyka, ale także funkcjon­al­ność i dobre samopoczu­cie mieszkańców. Mimo sze­rok­iej dostęp­ności mebli pro­dukowanych seryjnie, znalezie­nie kom­pletu ide­al­nie dopa­sowanego do oczeki­wań użytkown­ika często okazuje się zadaniem niemal niemożli­wym do wyko­na­nia. Odpowiedzią na ten prob­lem są meble na zamówie­nie: dzięki możli­wości dokład­nego spre­cy­zowa­nia wymi­arów, wzoru oraz sposobu wykończenia, zysku­jesz mebel, który doskonale współ­gra z twoim wymar­zonym wnętrzem. Jeżeli zależy ci na unikalności pomieszczenia, powinieneś zde­cy­dować się na zakup mebli zgod­nych z ostat­nimi tren­dami designu. Charak­terysty­czne bryły i niezwykłe ele­menty wykończenia połąc­zone z funkcjon­al­nymi rozwiąza­ni­ami poz­wolą ci na stworze­nie niepow­tarzal­nych kom­pozy­cji, które z pewnoś­cią wyróżnią twoje cztery kąty. Ory­gi­nalne pro­jekty mebli design­er­s­kich umożli­wiają intere­su­jące zagospo­darowanie przestrzeni, ofer­u­jąc przy tym kom­fort użytkowa­nia nieustępu­jący klasy­cznym rozwiązan­iom. Zamówie­nie sper­son­al­i­zowanego zestawu mebli inspirowanych nowoczes­nym designem to sposób na utrzy­manie niezbęd­nej równowagi pomiędzy wygodą a wyglą­dem pomieszczenia.

Pszczyna to nasze rodzinne miasto. Tu mieszkamy, w Pszczynie mamy naszą Pra­cownię , w której pro­jek­tu­jemy i wykonu­jemy niety­powe, ory­gi­nalne meble.

Choć mamy klien­tów z naj­dal­szych zakątków Pol­ski i Świata, to jed­nak że więk­szość z naszych mebli na zamówie­nie wykonu­jemy dla klien­tów z Pszczyny i okolic.

Pomimo tego, że zamówienia trak­tu­jemy indy­wid­u­al­nie, nie robimy ich „od metra”, jesteśmy w stanie dotrzy­mać rozsąd­nych ter­minów real­iza­cji, a dla mebli na zamówie­nie wykony­wanych dla osób z Pszczyny, jesteśmy w stanie je dowieźć w docelowe miejsce.

Przykłady takich mebli zre­al­i­zowanych dla klien­tów w Pszczyny, można znaleźć w zakładce kat­a­log mebli na zamówie­nie.

Zapraszamy sklepy i pro­jek­tan­tów do współpracy!

Meble na zamówie­nie Pszczyna

W przy­padku pytań, prośby o wycenę – zachę­camy do kon­taktu, chęt­nie odpowiemy na wszys­tkie pytania:

Kon­takt