Fuchs Furniture – Pracownia Meblarska

12 miesięcy temu

Pracownia meblarska

Pra­cow­nia Meblarska Fuchs Fur­ni­turesto­lar­nia – wykonuje meble i ele­menty wyposaże­nia wnętrz – od pro­jektu po koń­cowy produkt.

Dys­ponu­jemy pro­fesjon­al­nymi narzędzi­ami oraz umiejęt­noś­ci­ami pozwala­ją­cymi wykonać mebel i wyposaże­nie wnętrz ściśle wg pro­jektu i wiz­ual­iza­cji pro­jek­tanta lub klienta.

Pra­cow­nia Meblarska Fuchs Fur­ni­turesto­lar­nia – wykonuje meble i ele­menty wyposaże­nia wnętrz – według trady­cyjnych metod stolarskich.

Korzys­tamy z doświad­czeń pokoleń, które były przed nami, wyko­rzys­tu­jemy metody pracy dawnych mis­trzów meblarstwa.

Więcej o naszej Pra­cowni zna­jdziesz w artykule: Pra­cow­nia Meblarska z Historią.

Wykonu­jemy meble, zabu­dowy – nie tylko do łazienki – ale również do salonu, jadalni, kuchni. Meble łazienkowe na wymiar są wyko­nane z wodoo­d­pornych mate­ri­ałów – ponieważ tylko takie mate­ri­ały gwaran­tują wytrzy­małość mebla w warunk­ach zwięk­szonej wilgo­t­ności pomieszczenia.

meble łazienkowe na wymiar

Wykonu­jemy niety­powe zlece­nia wyko­na­nia mebli.

Na fotografii poniżej pokazane jest jak nakładany jest płatek szlag­met­alu na meblu – pro­ces sre­brzenia. Pole­camy artykuł: Złocenie/​srebrzenie powierzchni

srebrzenie szlagmetalem

Wszys­tkie mate­ri­ały użyte do pro­dukcji są staran­nie przez nas dobier­ane. Do każdego zamówienia pod­chodz­imy indy­wid­u­al­nie – każdy mebel jest staran­nie wyko­nany i wykońc­zony, Przed odd­aniem – dokład­nie sprawdzany.

Na tym filmie – uchy­lamy „rąbka tajem­nicy” – Jak pow­stają nasze meble Ploter frezu­jący pracuje w drewnie bukowym wyci­na­jąc określone ksz­tałty – w tym przy­padku nóżki do szafki Piano.

Zapraszamy do Kon­taktu