Duże stoły konferencyjne

2 lata temu

Duzy stół konferencyjny

Nasza Firma zaj­muje się wykony­waniem dużych stołów – np. do sali kon­fer­en­cyjnej, biura lub do domu – na potrzebny wymiar. Duża sala jadalna lub sala kon­fer­en­cyjna może być wyposażona w wyjątkowy stół, który nie tylko będzie speł­niał swą prak­ty­czną funkcję ale również będzie pięknie wyglą­dał. Nasze stoły mogą mieć różné ksz­tałty nóg – od prostych po fre­zowane, drew­ni­ane lub met­alowe, nowoczesne lub sty­lowe. Dbamy o właś­ciwe pro­por­cje i ergonomię. Możemy dopa­sować odpowied­nią wysokość. Stoły mogą być dowol­nie wykońc­zone – od pod­sta­wowych kolorów – bieli, czerni, po nat­u­ralne drewno: dąb, orzech, jawor, pal­isander. Stoły kon­fer­en­cyjne biurowe długie mają spec­jal­nie wzmac­ni­aną kon­strukcję (met­alowe ele­menty w blacie). W przy­padku wykony­wa­nia stołu w czarnym kolorze, na blacie może być umieszc­zone szkło czarne bar­wione w masie.

Stół kon­fer­en­cyjny może mieć szu­flady, a w blacie zamon­towane gni­azdko elektryczne.

Długi stół konferencyjny

Duży rozkładany stół jadalniany

Stoły rozkładane, jeśli tego wymaga kon­strukcja – wyposażone są w dodatkowe nogi – tak jak w przy­padku tego stołu o nogach geom­e­trycznych – wymiar blatu przed rozłoże­niem 110x220cm – po rozłoże­niu to aż 460cm – 4 blaty po 60cm plus dodatkowe 4 nogi wkrę­cane do rozłożonego stołu. W przy­padku wyko­na­nia mniejszych wkładek: 50cm – wszys­tko można schować w złożonym stole.

Więcej na Stoły

Zachę­camy do kontaktu:

Kon­takt