Drzwi przesuwne z ażurowych paneli

2 lata temu

Drzwi przesuwne panele

Drzwi prze­suwne wyko­nane z pan­eli ażurowych – to bardzo prak­ty­czne i wyjątkowo deko­ra­cyjne rozwiązanie do wnętrza.

Na zdję­ciu powyżej widać drzwi wyko­nane z pan­eli „Koronka” – wzór gęsty, bardzo deko­ra­cyjny, wspaniale uzu­peł­nia wnętrze – rozdziela strefy: jadal­nię od kuchni.

Pan­ele ażurowe mogą mieć bardzo sze­rokie zas­tosowanie w naszych wnętrzach. Cza­sem jest wręcz konieczność zas­tosowa­nia takiego rozwiąza­nia – jeśli nie chcemy zupełnie zabu­dować przestrzeni a jedynie odd­zielić ją aby pełniła różné funkcje. Tak jest w przy­padku odd­zie­le­nia np. kuchni od jadalni lub w salonie – części dzi­en­nej od syp­i­alni. Panel ażurowy doskonale speł­nia tę funkcję – jest jed­nocześnie ścianką – dobrze zapro­jek­towany – może stanowić niebanalną ozdobę i wspani­ałe dopełnie­nie wys­troju wnętrza. Zanim cokol­wiek wykon­amy – staramy się uzgod­nić z naszym Klien­tem – jakie są potrzeby oraz jakie jest wnętrze – aby dokład­nie dopa­sować wzór i rozmiar. Panel prze­suwny może być mon­towany na stałe – lub jako ścianka prze­suwna, drzwi prze­suwne. W naszych real­iza­c­jach sto­su­jemy prz­eróżné rozwiąza­nia: w przy­padku drzwi prze­suwnych ażurowych „Las” wyko­nanych z 18mm skle­jki – całość wysuwa się na odległość 90cm po szy­nach umieszc­zonych na sufi­cie. Duże powierzch­nie pan­eli można łączyć ze sobą za pomocą spec­jal­nych łączników – łącze­nie prak­ty­cznie jest niezauważalne.

Poniżej nasze real­iza­cja Panel „Las” jako ścianka i jed­nocześnie prze­suwany panel:

Kon­takt