Ekskluzywne meble łazienkowe

4 lata temu

Pra­cow­nia Meblarska Fuchs Fur­ni­ture – wykonu­jemy niety­powe, ekskluzy­wne meble łazienkowe.

Ekskluzywna komoda łazienkowa

Komoda Karia

Ekskluzy­wne meble łazienkowe na wymiar wykony­wane są ze szla­chet­nych mate­ri­ałów i z wielką starannością.

ekskluzywne meble łazienkowe

Komoda Barocco

Jesteśmy pro­du­cen­tem ekskluzy­wnych mebli łazienkowych, o niety­powych for­mach, inspirowanych klasy­cznym stylem – barokowym, lud­wikowskim, art=deco lub w stylu nowoczes­nym, mal­owanych wysok­iej jakości lakierami lub ole­jami i woskami do drewna. Pri­o­ry­tetem jest dla nas jakość mebla oraz zad­owole­nie klienta. Każde zamówie­nie jest inne – do każdego pod­chodz­imy indy­wid­u­al­nie, sprawdzamy jakość, aby koń­cowy pro­dukt był bez zarzutu.

Ale co to w ogóle znaczy ekskluzy­wne meble? Czy to chodzi o ich niepow­tarzal­ność? Unikatowość?

Summa sum­marum chodzi to takie meble, które we wnętrzu spowodują niepow­tarzalne wraże­nie. Czegoś takiego, czego nie mamy na co dzień.

W ekskluzy­wnym meblu na pier­wszy rzut oka widać jego unika­towość. Widać, że nie jest to mebel zro­biony przez chińską maszynę w mil­ionach egzem­plarzy. Widać ekskluzy­wne mate­ri­ały, widać jakość wykończenia i rękę fachowca, co czyni taki mebel niepowtarzalnym.

Setki lat trady­cji pro­dukcji mebli i najnowsze osiąg­nię­cia tech­niczne – nowoczesne oku­cia, najnowsze tech­niki lakier­nicze, paleta fak­tur i kolorów do wyboru, egzo­ty­czne drewna, blaty ze szla­chet­nych kamieni…

Ekskluzy­wne meble łazienkowe

Zobacz więcej ekskluzy­wnych mebli

Kat­a­log mebli

Naszym pri­o­ry­tetem jest jakość – zas­tosowanie bardzo dobrych mate­ri­ałów – daje w efek­cie pro­dukt wysok­iej jakości.

Na tym filmie widać powierzch­nię mebla lakierowanego na czarno i w wysokim połysku.

Komoda Pik Duo film

Zachę­camy do kontaktu:

Kon­takt