Meble łazienkowe na zamówienie – design w małych pomieszczeniach

3 lata temu

Meble łazienkowe na zamówie­nie – design w małych pomieszczeniach

szafka łazienkowa na wymiar

Łazienki oraz toalety są często najbardziej prob­lematy­cznym poko­jem pod wzglę­dem zagospo­darowa­nia przestrzeni: pogodze­nie niewielkiego metrażu i wyma­ga­jącej insta­lacji san­i­tarnej z prag­nie­niem stworzenia ciekawej aranżacji zmusza nas do nieko­rzyst­nych kom­pro­misów. Wybór mebli łazienkowych na zamówie­nie elimin­uje prob­lemy z doborem ele­men­tów wyposaże­nia wnętrz o odpowied­nich wymi­arach. Dzięki możli­wości dokład­nego określe­nia gabary­tów zamaw­ianych ele­men­tów wys­troju, bez prob­lemu dos­to­su­jesz zestaw do dostęp­nej przestrzeni łazienkowej. Sposobem na to, by dopa­sować meble łazienkowe na zamówie­nie jest dokładny pomiar pomieszczenia i określe­nie szczegółowych para­metrów jego wyposażenia.

Komoda z drewna Jaworowego. Na blacie i bokach – płyta mineralno-​akrylowa biała polerowana.


Wykonu­jemy niety­powe, ory­gi­nalne meble na wymiar – szafki i komody do łazienki – nie tylko pod umy­walki, ale również całe kom­plety wyjątkowych mebli w stylu glam­our lub nowoczes­nym – z wyko­rzys­taniem nat­u­ral­nego drewna i skle­jki wodoo­d­pornej oraz płyty mineralno-​akrylowej – sztuczny kamień – co pod­wyższa kom­fort użytkowa­nia mebla w łazience.

Naszym pri­o­ry­tetem jest jakość – zas­tosowanie bardzo dobrych mate­ri­ałów – daje w efek­cie pro­dukt wysok­iej jakości.

Na tym filmie widać powierzch­nię mebla lakierowanego na czarno i w wysokim połysku. Nasza komoda Pik: komoda Pik film

Zachę­camy do obe­jrzenia pełnego Kat­a­logu

Kat­a­log mebli do łazienki

Zachę­camy do kontaktu:

Kon­takt