Meble łazienkowe

8 lat temu

Meble łazienkowe

Komoda Pik Duo

Szafka łazienkowa, komoda pod umy­walkę nab­la­tową w stylu glam­our. Szafka łazienkowa – pod umy­walkę pod­bla­tową. Wykonu­jemy ekskluzy­wne niety­powe drew­ni­ane meble łazienkowe.

Meble łazienkowe wyko­nane w naszej Pra­cowni Fuchs Fur­ni­ture są z odpowied­nich mate­ri­ałów wytrzy­małych na szczególne warunki panu­jące w łazience. Górna szu­flada – ze względu na mon­taż insta­lacji – wysuwa się na odpowied­nią głębokość, dolna wysuwa się na pełną głębokość mebla. W szu­fladach zamon­towano nowoczesne sys­temy samod­omyk i cichy­domyk. Meble – komody, szafki łazienkowe – ide­al­nie wpa­sowują się do wnętrza nowoczes­nego jak również sty­lowego lub glamour.

Meble łazienkowe są wykony­wane na zamówie­nie, czas real­iza­cji od 6 do 14 tygodni.

Nasze real­iza­cje. Meble łazienkowe

Zobacz filmy:

Komoda Pik

Komoda Pik Duo

Pole­camy artykuł: Luk­su­sowe meble łazienkowe

Więcej na: Komody łazienkowe glamour

W przy­padku pytań zachę­camy do kon­taktu: Kon­takt