Duże komody do salonu.

3 miesiące temu

Duże komody do salonu? Tak! – W naszej Pra­cowni Meblarskiej Fuchs Fur­ni­ture wykonu­jemy duże sty­lowe meble do salonu, jadalni, syp­i­alni, łazienki…

Duża komoda do salonu

Komoda Fileo h: 95cm

Salon jest bez wąt­pi­enia pomieszcze­niem, które zasługuje na szczególny wys­trój – to miejsce, gdzie domown­icy spędzają wiele czasu, powinien być tak urząd­zony, aby można było swo­bod­nie się w nim poczuć, odpocząć, a jed­nocześnie, aby był reprezen­ta­cyjny, wyjątkowy, piękny, ele­gancki… Może być wyposażony w piękne, luk­su­sowe meble sty­lowe do salonu, które poza ele­gancją i pięknym wyglą­dem będą również funkcjonalne.

Jest wiele pomysłów i pro­jek­tów – w jakim stylu urządzić to pomieszcze­nie. Czy ma być nowoczesne? A może „sty­lowe” – w stylu Art-​Deco, w stylu klasy­cznym lub neo-​barokowym?

Meble sty­lowe do salonu powinny speł­niać nasze oczeki­wa­nia – co do jakości zas­tosowanych mate­ri­ałów oraz sposobu wykończenia. Nat­u­ralne szla­chetne gatunki drewna, wyszukane uch­wyty meblowe, deko­racje, orna­menty na meblach spraw­iają, że nasze meble sty­lowe do salonu są jak kle­jnoty, biżuteria…

Jeśli nasz salon wymaga dużych komód do salonu – to należy zas­tanowić się nad ksz­tałtem, kolorem, wymiarami.

Real­izu­jemy każdy, nawet najtrud­niejszy projekt

Nasze duże komody do salonu charak­teryzują się ory­gi­nal­nym, pięknym ksz­tałtem, a także wysoką jakoś­cią i staran­nym wykończeniem.

Jeśli zależy nam na meblach, które we wnętrzu spowodują wraże­nie luk­susu, ale też będą funkcjon­alne i dobrze wyko­nane – zachę­camy do zapoz­na­nia się z naszą ofertą Mebli do salonu

Duży bufet do salonu

W ekskluzy­wnym meblu na pier­wszy rzut oka widać jego unika­towość. Widać, że nie jest to mebel zro­biony przez chińską maszynę w mil­ionach egzem­plarzy. Widać ekskluzy­wne mate­ri­ały, widać jakość wykończenia i rękę fachowca, co czyni taki mebel niepowtarzalnym.

Setki lat trady­cji pro­dukcji mebli i najnowsze osiąg­nię­cia tech­niczne – nowoczesne oku­cia, najnowsze tech­niki lakier­nicze, paleta fak­tur i kolorów do wyboru oraz różné gatunki drewna

Duże komody do salonu

Pro­duku­jemy ekskluzy­wne meble z drewna, wyko­nane z mate­ri­ałów o wysok­iej jakości. Ekskluzy­wne mate­ri­ały – ekskluzy­wne wykończe­nie. Pri­o­ry­tetem jest dla nas jakość mebla oraz zad­owole­nie klienta. Każde zamówie­nie jest inne – do każdego pod­chodz­imy indy­wid­u­al­nie, sprawdzamy jakość, aby koń­cowy pro­dukt był bez zarzutu.

Zachę­camy do kon­taktu: Kon­takt