Meble stylowe do salonu – Fuchs Furniture

8 miesięcy temu

Piękna forma mebla i staranne wykończe­nie. Szafka Gama – to czysta ele­gancja! Wykonu­jemy wyjątkowe meble sty­lowe do salonu – Fuchs Furniture.

Komoda stylowa do salonu

Bufet Gama Max

Sty­lowy salon – co kryje się pod tym poję­ciem? Czy będzie to salon urząd­zony w jed­nym konkret­nym stylu, czy też wnętrze eklek­ty­czne, czyli łączące różné style, np. styl klasy­czny ze stylem nowoczes­nym.

Salon jest bez wąt­pi­enia pomieszcze­niem, które zasługuje na szczególny wys­trój – to miejsce, gdzie domown­icy spędzają wiele czasu, powinien być tak urząd­zony, aby można było swo­bod­nie się w nim poczuć, odpocząć, a jed­nocześnie, aby był reprezen­ta­cyjny, wyjątkowy, piękny, ele­gancki… Może być wyposażony w piękne, luk­su­sowe meble sty­lowe do salonu, które poza ele­gancją i pięknym wyglą­dem będą również funkcjonalne.

Meble sty­lowe do salonu powinny speł­niać nasze oczeki­wa­nia – co do jakości zas­tosowanych mate­ri­ałów oraz sposobu wykończenia. Nat­u­ralne szla­chetne gatunki drewna, wyszukane uch­wyty meblowe, deko­racje, orna­menty na meblach spraw­iają, że nasze meble sty­lowe do salonu są jak kle­jnoty, biżuteria…

Wykonu­jemy wyjątkowe meble sty­lowe do salonu – nasze gięte meble o zakrzy­wionej linii naw­iązu­jące do klasy­cznego stylu barokowego, lud­wikowskiego, art-​deco, wykońc­zone na wysoki połysk lub mat, stanowią niebanalną ozdobę nowoczes­nego wnętrzaklasy­cznego wnętrza.

Gale­ria realizacji:

Meble sty­lowe do salonu

Meble sty­lowe do salonu także meble w stylu glam­our wykony­wane są na zamówie­nie, czas oczeki­wa­nia: około 814 tygodni. Nasze meble wykonu­jemy od początku sami w naszej Pra­cowni Fuchs Fur­ni­ture .

Nasze meble sty­lowe do salonu są staran­nie wykońc­zone – dbamy o każdy szczegół i jakość. Pri­o­ry­tetem jest zad­owole­nie klienta. Meble wykonu­jemy sami: od pro­jektu 3d wyko­nanego w spec­jal­nym opro­gramowa­niu, foto­re­al­isty­czne wiz­ual­iza­cje – po gotowy produkt.

Zobacz więcej: Meble sty­lowe do salonu

Zobacz film:

Zachę­camy do obe­jrzenia pełnego Kat­a­logu

Meble sty­lowe

Zachę­camy do kontaktu:

Kon­takt