Szafka łazienkowa Modern Classic

Szafka łazienkowa pod umy­walkę – piękny mebel w nowoczes­nym wykończe­niu. Meble łazienkowe – design w małych pomieszczeniach.

szafka łazienkowa na wymiar

Szafka łazienkowa w stylu Mod­ern Clas­sic na wymiar .

Pole­camy wyko­nanie ory­gi­nal­nych mebli z drewna: szafki łazienkowe pod umy­walki, komody pod umy­walki.

Jesteśmy pro­du­cen­tem ory­gi­nal­nych, niety­powych mebli do łazienki.

Mebel do łazienki: szafka lub komoda pod dwie umy­walki nab­la­towe lub pod­bla­towe wyko­nany z mate­ri­ałów wodoo­d­pornych: skle­jki wodoo­d­pornej, lakieru polie­strowego wodoo­d­pornego, wyko­rzys­tu­jemy także płyte mineralno-​akrylową (solid sur­face). Górna szu­flada – ze względu na mon­taż insta­lacji – wysuwa się na odpowied­nią głębokość, dolna wysuwa się na pełną głębokość mebla. Prowad­nice: „Strong” bocznego mon­tażu z dociągiem mają udźwig – 80 kg.

Tutaj można zobaczyć film z naszą komodą Pik Duo w czarnym połysku:

Meble łazienkowe – design w małych pomieszczeniach

Łazienki oraz toalety są często najbardziej prob­lematy­cznym poko­jem pod wzglę­dem zagospo­darowa­nia przestrzeni: pogodze­nie niewielkiego metrażu i wyma­ga­jącej insta­lacji san­i­tarnej z prag­nie­niem stworzenia ciekawej aranżacji zmusza nas do nieko­rzyst­nych kom­pro­misów. Wybór mebli łazienkowych na zamówie­nie elimin­uje prob­lemy z doborem ele­men­tów wyposaże­nia wnętrz o odpowied­nich wymi­arach. Dzięki możli­wości dokład­nego określe­nia gabary­tów zamaw­ianych ele­men­tów wys­troju, bez prob­lemu dos­to­su­jesz zestaw do dostęp­nej przestrzeni łazienkowej. Sposobem na to, by dopa­sować meble łazienkowe na zamówie­nie jest dokładny pomiar pomieszczenia i określe­nie szczegółowych para­metrów jego wyposażenia.

Zapraszamy, więcej na: Szafki łazienkowe

Wykonu­jemy także Kon­sole łazienkowe

Gwaran­tu­jemy wysoką jakość wyko­na­nia i wykończenia. Wykon­amy przed­miot także wg pro­jektu klienta.

Szafki łazienkowe na wymiar

Zapraszamy do obe­jrzenia naszych galerii:

Więcej

W przy­padku pytań, prośby o wycenę – zachę­camy do kon­taktu, chęt­nie odpowiemy na wszys­tkie pytania:

Kon­takt

Zachę­camy do obe­jrzenia pełnego Kat­a­logu

Kat­a­log mebli Fuchs Furniture

Zachę­camy do obe­jrzenia filmu z naszą komodą Pik

czarną wykońc­zoną na wysoki połysk (kolor czarny fortepianowy)