Szafka podumywalkowa

szafka podumywalkowa

Szafka podumy­walkowa

Meble łazienkowe – sty­lowe meble podumywalkowe.

Łazienki oraz toalety są często najbardziej prob­lematy­cznym poko­jem pod wzglę­dem zagospo­darowa­nia przestrzeni: pogodze­nie niewielkiego metrażu i wyma­ga­jącej insta­lacji san­i­tarnej z prag­nie­niem stworzenia ciekawej aranżacji zmusza nas do nieko­rzyst­nych kom­pro­misów. Wybór mebli łazienkowych na zamówie­nie elimin­uje prob­lemy z doborem ele­men­tów wyposaże­nia wnętrz o odpowied­nich wymi­arach. Dzięki możli­wości dokład­nego określe­nia gabary­tów zamaw­ianych ele­men­tów wys­troju, bez prob­lemu dos­to­su­jesz zestaw do dostęp­nej przestrzeni łazienkowej. Sposobem na to, by dopa­sować meble łazienkowe na zamówie­nie jest dokładny pomiar pomieszczenia i określe­nie szczegółowych para­metrów jego wyposażenia.

Nasze meble wykonu­jemy od początku sami w naszej Pra­cowni Meblarskiej.

Więcej infor­ma­cji o Pra­cowni Meblarskiej Dom i Styl: www​.antykreno​.com/​p​l​/​s​t​r​o​n​a​/​5​/​o-nas” title=„meble drew­ni­ane producent”>O nas

Gwaran­tu­jemy wysoką jakość wyko­na­nia i wykończenia. Wykon­amy przed­miot także wg pro­jektu klienta.

Przykłady

Zapraszamy do obe­jrzenia naszych realizacji:

Więcej

W przy­padku pytań, prośby o wycenę – zachę­camy do kon­taktu, chęt­nie odpowiemy na wszys­tkie pytania:

Kon­takt

Zachę­camy do obe­jrzenia pełnego Kat­a­logu

Kat­a­log mebli Antykreno

Zachę­camy do obe­jrzenia filmu z naszą komodą Pik

czarną wykońc­zoną na wysoki połysk (kolor czarny fortepianowy)