Kopie mebli

kopie mebli

Pro­du­cent mebli stylowych

Pro­duku­jemy sty­lowe kopie mebli – do odlewów kari­atyd posłużyły ory­gi­nalne orna­menty z XVIII w. oraz XIX w. Meble wykony­wane są dokład­nie wg wzoru z danej epoki: np. barok, lud­wik filip lub styl­i­zowane, zas­tosowano nowoczesne wykończe­nie – mal­owane są wysok­iej jakości lakierami. Pri­o­ry­tetem jest dla nas jakość mebla oraz zad­owole­nie klienta. Każde zamówie­nie jest inne – do każdego pod­chodz­imy indy­wid­u­al­nie, sprawdzamy jakość, aby koń­cowy pro­dukt był bez zarzutu. Kari­atydy, orna­menty oraz uch­wyty na kopi­ach mebli odlane są z mosiądzu.

Kopie mebli

Barek Art-​Deco

Biurko barokowe z kariatydami

Kon­sola, Komoda z kariatydami

Zobacz więcej ekskluzy­wnych mebli

Kat­a­log mebli

W przy­padku pytań, zachę­camy do kon­taktu: Kon­takt

Zobacz też:

Zachę­camy do obe­jrzenia filmu z naszą komodą Pik Komoda Pik

czarną wykońc­zoną na wysoki połysk (kolor czarny fortepianowy)

komoda film