Nietypowe realizacje mebli

Biurko projektowane Sinus

Ty pro­jek­tu­jesz – my real­izu­jemy Twoje pomysły!

W opar­ciu o wielo­let­nie doświad­cze­nie, zna­jo­mość tajników rzemiosła oraz nowoczesne opro­gramowanie i maszyny cyfrowe jesteśmy w stanie zre­al­i­zować wszelkie niety­powe wizje!

  • meble na zamówienie
  • niety­powe rozmiary
  • meble dopa­sowane do krzywizn
  • ele­menty cięte ploterem
  • meble na pod­stawie pro­jektu 3D
  • .…

Biurko Sinus film:

Ory­gi­nalne pro­jekty mebli design­er­s­kich umożli­wiają intere­su­jące zagospo­darowanie przestrzeni, ofer­u­jąc przy tym kom­fort użytkowa­nia nieustępu­jący klasy­cznym rozwiązan­iom. Zamówie­nie sper­son­al­i­zowanego zestawu mebli inspirowanych nowoczes­nym designem to sposób na utrzy­manie niezbęd­nej równowagi pomiędzy wygodą a wyglą­dem pomieszczenia.

Zapraszamy do współpracy!

W przy­padku pytań, zachę­camy do kon­taktu: Kon­takt

Zobacz też: