Meble ekskluzywne glamour – Fuchs Furniture

Meble ekskluzy­wne? W stylu glam­our? Ekskluzy­wne meble z drewna. Nat­u­ralne, wysok­iej jakości mate­ri­ały, wiele lat doświad­czenia w pra­cowni meblarskiej – w efek­cie pow­stały wyjątkowe, luk­su­sowe meble: szafy, komody, stoły, witryny…

szafa z ornamentem

Pro­du­cent mebli ekskluzywnych

Każdemu marzą się wnętrza z ekskluzy­wnymi meblami…

Ale co to w ogóle znaczy ekskluzy­wne meble? Czy to chodzi o ich niepow­tarzal­ność? Unika­towość?
A może tylko o zaporowe ceny, które cza­sami meble osiągają?

Summa sum­marum chodzi to takie meble, które we wnętrzu spowodują wraże­nie luk­susu. Czegoś takiego, czego nie mamy na co dzień.

W ekskluzy­wnym meblu na pier­wszy rzut oka widać jego unika­towość. Widać, że nie jest to mebel zro­biony przez chińską maszynę w mil­ionach egzem­plarzy. Widać ekskluzy­wne mate­ri­ały, widać jakość wykończenia i rękę fachowca, co czyni taki mebel niepowtarzalnym.

Setki lat trady­cji pro­dukcji mebli i najnowsze osiąg­nię­cia tech­niczne – nowoczesne oku­cia, najnowsze tech­niki lakier­nicze, paleta fak­tur i kolorów do wyboru, egzo­ty­czne drewna, blaty ze szla­chet­nych kamieni…

Ekskluzy­wne meble drew­ni­ane z ornamentami

Pro­duku­jemy ekskluzy­wne meble z litego drewna, mal­owane wysok­iej jakości lakierami. Ekskluzy­wne mate­ri­ały – ekskluzy­wne wykończe­nie. Pri­o­ry­tetem jest dla nas jakość mebla oraz zad­owole­nie klienta. Każde zamówie­nie jest inne – do każdego pod­chodz­imy indy­wid­u­al­nie, sprawdzamy jakość, aby koń­cowy pro­dukt był bez zarzutu. Kari­atydy, orna­menty oraz uch­wyty odlane są z mosiądzu.

Zobacz więcej ekskluzy­wnych mebli

Kat­a­log mebli

W przy­padku pytań, zachę­camy do kon­taktu: Kon­takt

Zobacz też:

Zachę­camy do obe­jrzenia filmu z naszą komodą Pik Komoda Pik

czarną wykońc­zoną na wysoki połysk (kolor czarny fortepianowy)

komoda film