Czas realizacji zamówień

Mimo tego, że każde zamówie­nie jest real­i­zowane na indy­wid­u­alne życze­nie, jesteśmy w stanie zapewnić szy­bkie ter­miny realizacji.

Typowy czas real­iza­cji zamówień trwa od 5 do 10 tygodni.

Nasze meble od początku wykonu­jemy sami stara­jąc się przede wszys­tkim o zachowanie wysok­iej jakości pro­duktu, niek­tóre wzory ze względu na skom­p­likowaną formę, wyma­gają więcej czasu. Np. pan­ele ażurowe wyko­nane z surowego mdf wykonu­jemy od 14 do 21 dni, nato­mi­ast komodę Fileo wykon­amy w ciągu 712 tygodni.

Zobacz jak zamówić