Szafka łazienkowa z drewna – Fuchs Furniture

Wykonu­jemy ekskluzy­wne, niety­powe drew­ni­ane meble do łazienki – szafki, komody pod umywalki.

Szafka łazienkowa z drewna

Szafka Eve Line

Szafki łazienkowe z drewna, komody pod umy­walki, słupki łazienkowe – wszys­tkie meble z drewna, wykony­wane są od początku, czyli od pro­jektu po gotowy mebel, w naszej Pra­cowni Meblarskiej Fuchs Furniture.

Każde zamówie­nie jest trak­towane indy­wid­u­al­nie – nasze meble wykony­wane są z wysok­iej jakości mate­ri­ałów – do łazienki – odpornych na warunki panu­jące w łazience.

Zachę­camy do obe­jrzenia naszego Kat­a­logu

Szafka łazienkowa z drewna ide­al­nie wpa­sowuje się do wnętrza sty­lowej łazienki i nowoczes­nej łazienki.

Pole­camy wyko­nanie ory­gi­nal­nych mebli z drewna do łazienki, salonu. Nasze meble mają często gięte boki, nogi i fronty 3d.
W przy­padku komód pod umy­walkęgórna szu­flada – ma odpowied­nią kon­strukcję przys­tosowaną do mon­tażu instalacji.

Meble są wykony­wane na zamówienie.

Czas real­iza­cji od 712 tygodni – w zależności od wzoru i sposobu wykończenia.

Więcej na: Szafki łazienkowe z drewna

W razie pytań prosimy o:

Kon­takt

Szafka łazienkowa z drewna

Poniżej nasze realizacje.