Meble łazienkowe w stylu glamour

Jesteśmy pro­du­cen­tem wysok­iej jakości mebli w stylu glam­our do łazienki.

szafka glamour łazienkowa

Komoda lub szafka do łazienki pod umy­walkę jest to mebel wyko­nany z mate­ri­ałów wodoo­d­pornych – głównie ze skle­jki oraz wodoo­d­pornego mdf – co zapo­b­iega „puch­nię­ciu” lub zsy­cha­niu się mebla pod wpły­wem warunków jakie panują w łazience. Górna szu­flada – ze względu na mon­taż insta­lacji – posi­ada odpowied­nie wycię­cie, dolna wysuwa się na pełną głębokość mebla. W przy­padku mebla pod umy­walkę wpuszczaną w blat – kon­strukcja górnej szu­flady jest odpowied­nia do rodzaju umy­walki. W przy­padku dużych umy­walek wpuszczanych w blat – górna szu­flada jest zablokowana.

Zas­tosowane prowad­nice szu­flad to: „Strong” bocznego mon­tażu z dociągiem. Wnętrza szu­flad to drewno szli­fowane i ole­jowane. Tył mebla – skle­jka ole­jowana. Lakier naw­ierzch­niowy: poli­ester na wysoki połysk lub satynowy.

Meble łazienkowe są wykony­wane na zamówie­nie – czas real­iza­cji ok 712 tyg. Nasze meble o ory­gi­nal­nej formie – ide­al­nie wpa­sowują się do wnętrza sty­lowej oraz nowoczes­nej łazienki.

Meble glamour - producent

Zachę­camy do obe­jrzenia filmów z naszymi meblami pod umywalki:

Komoda Pik

Komoda Pik Duo

Szafka Bull

Więcej na: Szafki łazienkowe kat­a­log mebli

Gwaran­tu­jemy wysoką jakość wyko­na­nia i wykończenia. Wykon­amy przed­miot także wg pro­jektu klienta.

Zapraszamy do obe­jrzenia naszych galerii:

W przy­padku pytań – zachę­camy do kontaktu:

Kon­takt