Konsole łazienkowe

Kon­sole łazienkowe na gię­tych nogach w stylu glam­our. Nasza pra­cow­nia meblarska zaj­muje się wykony­waniem mebli na zamówienie.

konsola łazienkowa glamour

Zapraszamy, więcej na: Szafki łazienkowe.

Gwaran­tu­jemy wysoką jakość wyko­na­nia i wykończenia. Do każdego zamówienia pod­chodz­imy indy­wid­u­al­nie. Wykon­amy przed­miot także wg pro­jektu klienta.

Zapraszamy do obe­jrzenia naszych realizacji:

Zachę­camy do obe­jrzenia filmu z naszą komodą Pik

czarną wykońc­zoną na wysoki połysk (kolor czarny fortepianowy)

W przy­padku pytań skon­tak­tuj się z nami: Kon­takt

Zachę­camy do obe­jrzenia naszego Kat­a­logu