Szafka RTV – mebel „szyty na miarę”

4 lata temu

Szafka RTV Geometric. L: 250cm H: 65cm D: 50cm (Photo 660)

Szafka RTV – mebel „szyty na miarę”

Szafka RTV – pod telewizor i sprzęt audiow­iz­ualny w stylu glam­our.

Mebel wykony­wany na zamówie­nie – według wymi­arów i specy­fikacji klienta. Ze względu na dużą różnorod­ność sprzętu rtv, oraz konieczność dopa­sowa­nia się do potrzeb klienta – ofer­u­jemy mebel RTV „szyty na miarę”.

Nasze meble mają odpowied­nią kon­strukcję oraz rozwiąza­nia – dokład­nie takie jakie życzy sobie klient. Jeśli takie są wyma­gania – to sto­su­jemy spec­jalne wzmac­ni­anie kon­strukcji mebla. Cza­sem szafki rtv kupowane w sieciowych sklepach nie speł­ni­ają takich wyma­gań i w efek­cie mamy po pewnym cza­sie użytkowa­nia np. brzy­dko „obwisły” blat lub półki w ksz­tał­cie łódki. Przy­wiązu­jemy dużą wagę nie tylko do wyglądu zewnętrznego ale także rozwiązań kon­struk­cyjnych, wykon­amy mebel ściśle do wyma­gań klienta.

Nie wykonu­jemy insta­lacji elek­trycznych, wykon­amy wszelkie potrzebne otwory wenty­la­cyjne oraz otwory na kable.

Więcej na: Meble RTV

Kon­takt