Meble w stylu Modern Classic

miesiąc temu

Czym charak­teryzuje się styl Mod­ern Clas­sic? To przede wszys­tkim połącze­nie nowoczes­ności z klasyką.

Wnętrze modern classic

We wnętrzu powinny domi­nować jasne barwy – przede wszys­tkim biele, w połącze­niu ze sre­brnymi lub zło­tymi dodatkami. Na zdję­ciu powyżej Kon­sola X o ciem­nej pal­isandrowej pod­stawie stanowi kon­trast w jas­nym holu – szprosy w szafie lus­trzanej naw­iązują formą do pod­stawy kon­soli – oby­dwa meble kon­trastują ze sobą a jed­nocześnie uzu­peł­ni­ają się.

Przestrzeń wnętrza powinna być duża, jasna z klasy­cznymi ele­men­tami takimi jak: kolumny, kapitele, nat­u­ralny kamień, klasy­czne listwy, długie zasłony, duże lus­tra, obrazy, posągi.. Nie można przeład­ować wnętrza, dlat­ego też należy szczegól­nie zad­bać aby właś­ci­wie dobrać meble. Powinny być nowe, ale styl­i­zowane na dawne. Formy mebli: raczej proste, jed­nak nie wyk­lucza się zaokrą­gleń, jeśl np. stanowią kon­trast w jas­nym pomieszcze­niu i są tzw. „wisienką na torcie”.

Konsola X w stylu Modern Classic

Zachę­camy do zapoz­na­nia się z kolekcją naszych mebli w stylu Mod­ern Classic

Poniżej gale­ria mebli w stylu Mod­ern Classic