Meble stylowe producent

Komoda stylowa do salonu

Komoda Fileo

Pro­du­cent mebli stylowych

Każdemu marzą się wnętrza ze sty­lowymi, ekskluzy­wnymi meblami…

W ekskluzy­wnym sty­lowym meblu na pier­wszy rzut oka widać jego unika­towość. Widać, że nie jest to mebel zro­biony przez chińską maszynę w mil­ionach egzem­plarzy. Widać ekskluzy­wne mate­ri­ały, widać jakość wykończenia i rękę fachowca, co czyni taki mebel niepowtarzalnym.

Komoda KariaKomoda Karia

Setki lat trady­cji pro­dukcji mebli i najnowsze osiąg­nię­cia tech­niczne – nowoczesne oku­cia, najnowsze tech­niki lakier­nicze, paleta fak­tur i kolorów do wyboru, egzo­ty­czne drewna, blaty ze szla­chet­nych kamieni…

Gale­ria realizacji

Meble sty­lowe do salonu

Sty­lowe meble z ornamentami

Pro­duku­jemy sty­lowe meble z ory­gi­nal­nymi orna­men­tami – do odlewów posłużyły ory­gi­nalne orna­menty z XVIII w. oraz XIX w. Meble mal­owane są wysok­iej jakości lakierami. Ekskluzy­wne mate­ri­ały – ekskluzy­wne wykończe­nie. Pri­o­ry­tetem jest dla nas jakość mebla oraz zad­owole­nie klienta. Każde zamówie­nie jest inne – do każdego pod­chodz­imy indy­wid­u­al­nie, sprawdzamy jakość, aby koń­cowy pro­dukt był bez zarzutu. Kari­atydy, orna­menty oraz uch­wyty odlane są z mosiądzu.

Zobacz więcej ekskluzy­wnych mebli

Meble sty­lowe

W przy­padku pytań, zachę­camy do kon­taktu: Kon­takt

Zobacz też:

Zachę­camy do obe­jrzenia filmu z naszą komodą sty­lową Karia

czarną wykońc­zoną na wysoki połysk (kolor czarny fortepianowy)