Targi Warsaw Home Design 2018

2 lata temu

targi Warsaw Home Design 2018

Już za nami Targi War­saw Home Design 2018.

To wydarze­nie o dużym znacze­niu dla każdego kto zaj­muje się wys­tro­jem i architek­turą wnętrz.

Dobrze było się spotkać, poroz­maw­iać a także zobaczyć – co nowego w branży.

Na tar­gach wys­taw­ial­iśmy się wspól­nie z naszym part­nerem biz­ne­sowym: www​.witraz​.pl

Dzięku­jemy wszys­tkim za zain­tere­sowanie i każdą roz­mowę. Postaramy się odpowiedzieć na każde pytanie, każdego maila. Czeka nas dużo pracy. Z nową energią i pomysłami wracamy do naszych codzi­en­nych zajęć.