Lady recepcyjne

3 lata temu

NOWOŚĆ! Lady recepcyjne

Lada recepcyjna

Pro­ponu­jemy wyko­nanie lad recep­cyjnych i innych mebli do gabi­netów spec­jal­isty­cznych: kos­me­ty­cznych, fryz­jer­s­kich lub innego typu pomieszczeń fir­mowych wyma­ga­ją­cych wytrzy­małych mebli z najwyższej jakości mate­ri­ałów zapew­ni­a­ją­cych wysoką este­tykę i wysoką jakość. Wer­sja pod­sta­wowa lady recep­cyjnej to Modula1. Wybar­wienia i dekory z których można wykonać ladę… Ist­nieje możli­wość wyko­na­nia mebla podświ­et­lonego – tak jak w przy­padku podświ­et­lonego napisu w ladzie recep­cyjnej: Aqua1. Do pod­sta­wowej wer­sji lady Modula1 można dołączyć ele­ment 70x70x50cm tworząc ladę Modula2. Dodatkowo ofer­u­jemy wyko­nanie biurka 90x75x50cm